ΦΕΚ 5437/Β/09.12.2020

  • 09 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. Δ.ΟΡΓ.Α 1138138ΕΞ2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (B΄ 4738), ως προς την παύση λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Φορολογικών Διαδικασιών του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).(2)

Επιστροφή