ΦΕΚ 5393/Β/08.12.2020

  • 09 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. 333517 ΕΞ 2020

Tροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/1057/ 14-1-2015 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο “Πρόγραμμα Διαύγεια” των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014)» (Β΄ 116).(1)

Επιστροφή