ΦΕΚ 5493/Β/14.12.2020

  • 14 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. 1550

Έγκριση των μεθοδολογιών και προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στις επιχειρησιακές συμφωνίες της ελληνικής ενότητας ΕΦΣ του άρθρου 119 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2017, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.(2)

Επιστροφή