ΦΕΚ 5520/Β/17.12.2020

  • 17 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. Α. 1267

Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/ 2013 για το φορολογικό έτος 2019.(1)

Επιστροφή