ΦΕΚ 5762/Β/28.12.2020

  • 28 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/123779/1582

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/66759/811/09.07.2020 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου, τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου και καθορισμός συντελεστών διαφοροποίησης ανά κατηγορία Μονάδων Παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 143Α και 143Β του ν. 4001/2001, όπως προστέθηκαν με την παρ. 11 του άρθρου 17 του ν. 4203/2013» (Β’ 2997). (1)

Επιστροφή