ΦΕΚ 5755/Β/28.12.2020

  • 28 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. 704761(10249)

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, τομέων Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, καθώς και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τροποποίηση των υπό στοιχεία οικ.598788(8065)/25.09.2019 και οικ. 598929(8085)/25.09.2019 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.(1)

Επιστροφή