ΦΕΚ 5756/Β/28.12.2020

  • 30 Δεκεμβρίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/123274/3028

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/30.07.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και ετησίων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση των αδειών αυτών, και καθορισμός προστίμων για μη καταβολή ή εκπρόθεσμη καταβολή των ετήσιων ανταποδοτικών τελών» (Β΄ 3151). (1)

Επιστροφή