ΦΕΚ 4991/Β/12.11.2020

  • 12 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. Δ12γ/ΓΠοικ.44991/1349

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ12/ΓΠοικ.13107/283/20-3-2019 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες» (Β’ 1160).(5)

Επιστροφή