ΦΕΚ 746/Δ/13.11.2020

  • 13 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/Δ ΝΕΠ/85783/3755

Έγκριση όρων δόμησης κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8Α του από 24-05-1985 π.δ., για την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Χώ- ρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στη θέση «Κουλέ Μασχάλια», σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Καλογέρου της Δημοτικής Ενότητας Σιβρίτου του Δήμου Αμαρίου (ν.Ρεθύμνης).(1)

Επιστροφή