ΦΕΚ 4967/Β/10.11.2020

  • 10 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. 114430

Σύσταση της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της υποπερ. (ί) της περ. (β) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της.(1)

Επιστροφή