ΦΕΚ 4967/Β/10.11.2020

  • 10 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. 124695 ΕΞ 2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20725/Β.979/ 10.5.2011 απόφασης «Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 2459/1997» (Β’ 1207), όπως ισχύει.(2)

Επιστροφή