ΦΕΚ 4920/Β/09.11.2020

  • 09 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. 1427/2020

Ορισμός μέγιστης μοναδιαίας τιμής για την υπηρεσία του Εικονικού Αγωγού Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου σε εφαρμογή της απόφασης ΡΑΕ 643/2018. (2)

Επιστροφή