ΦΕΚ 4920/Β/09.11.2020

  • 09 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. 76163

Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 17 της υπό στοιχεία ΔΑΕΕ/οικ.2287/27-12-2016 απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί «Έγκρισης Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων - Διοικητική Αρχή Φραγμάτων» (Β’ 4420).(1)

Επιστροφή