ΦΕΚ 4914/Β/09.11.2020

  • 09 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. Α. 1243

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β΄ 3579).(1)

Επιστροφή