ΦΕΚ 4881/Β/04.11.2020

  • 05 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. 125231 ΕΞ 2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΠ0000469ΕΞ 2017/ΧΠ517/23-03-2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών«Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πυρκαγιά της 17ης με 20ης Ιουλίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 1152).(1)

Επιστροφή