ΦΕΚ 4869/Β/04.11.2020

  • 05 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. 113789

Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020».(1)

Επιστροφή