ΦΕΚ 4804/Β/30.10.2020

  • 31 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. Α.1241

Παράταση της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου έκτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 75) ως προς την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του ν. 4174/2013.(1)

Επιστροφή