ΦΕΚ 4718/Β/26.10.2020

  • 26 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 4223

2η Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ.3523/24-9-2018 (Β΄ 4652) απόφασης ορισμού της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».(1)

Επιστροφή