ΦΕΚ 4646/Β/21.10.2020

  • 21 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 2481/289147

Έγκριση κτηνιατρικών υγειονομικών όρων επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και εγκαταστάσεων μεταποίησης τροφίμων, διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησής της και μητρώο των ανωτέρω επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων, σε συμμόρφωση με τα άρθρα 4, 5 και 6 της υπό στοιχεία 2006/88/ΕΚ Οδηγίας του Συμβουλίου. (3)

Επιστροφή