ΦΕΚ 218/Α/10.11.2020

  • 10 Νοεμβρίου 2020

Απόφ. Πράξη 43 της 29-10-2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 43/11-12-2019 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής». (1)

Επιστροφή