ΦΕΚ 3135/Β/06.09.2017

  • 08 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 7000/7/3

Ορισμός ως επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στον Φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών κατά το άρθρο 6, παρ. 2, του ν. 4412/2016 (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4468/2017 (Α΄ - 61).(1)

Επιστροφή