ΦΕΚ 4464/Β/09.10.2020

  • 12 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 4713

1η Τροποποίηση της απόφασης Ορισμού του «ΕΦΕΠΑΕ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 - Ανάθεση αρμοδιοτήτων για την διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠ Κρήτη 2014-2020.(1)

Επιστροφή