ΦΕΚ 3058/Β/02.08.2017

  • 08 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 688/2017

Έγκριση προσωρινού ανταλλάγματος για την κάλυψη των δαπανών παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ) για τα έτη 2014, 2015 και 2016.(1)

Επιστροφή