ΦΕΚ 4530/Β/14.10.2020

  • 14 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 105518/08-10-2020

Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».(3)

Επιστροφή