ΦΕΚ 4422/Β/07.10.2020

  • 07 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 233157

Συμπλήρωση της υπ’ αρ.59679/12.3.2020 διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) περί υπαγωγής των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του εδαφ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Β’ 831), όπως ισχύει.(1)

Επιστροφή