ΦΕΚ 4419/Β/07.10.2020

  • 07 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. 12276

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 19506/25-10-2011 (Β’ 3022) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 1501/14-02-2019 (Β’ 1022) όμοια που αφορά την έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κομοτηνής Ν. Ροδόπης.(1)

Επιστροφή