ΦΕΚ 195/Α/07.10.2020

  • 07 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. Πράξη 41 της 30-9-2020

Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 30/30-9-2019 Π.Υ.Σ. «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων».(2)

Επιστροφή