ΦΕΚ 4656/Β/22.10.2020

  • 22 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ 37674/ 27-7-2016 (Β’ 2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209)», ως προς την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων της 4ης Ομάδας.(1)

Επιστροφή