ΦΕΚ 200/Α/20.10.2020

  • 20 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4736

Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις.(1)

Επιστροφή