ΦΕΚ 3409/Β/14.08.2020

  • 17 Αυγούστου 2020

Απόφ. Α.1187

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ2018/27-09-2018 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών» (Β΄ 4513).(1)

Επιστροφή