ΦΕΚ 3451/Β/19.08.2020

  • 19 Αυγούστου 2020

Απόφ. 11810

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 14129/14-07-2015 απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων» (Β΄ 1476), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 21662/05-12-2017 (Β΄4242) και 22785/31-12-2018 (Β΄ 6050) όμοιες αποφάσεις.(2)

Επιστροφή