ΦΕΚ 3473/Β/20.08.2020

  • 20 Αυγούστου 2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/448617/14219/1815/274

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/ 16-11-2018 (Β’ 5207) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α’ 94).(2)

Επιστροφή