ΦΕΚ 3464/Β/20.08.2020

  • 20 Αυγούστου 2020

Απόφ. 36847/591

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20794/2222/3.5.2012 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 1466) και της υπό στοιχεία Φ50/48597/5875/7.9.2009 απόφασης του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, (Β΄ 1975) σχετικά με τα τυπικά προσόντα των ελεγκτών Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.(3)

Επιστροφή