ΦΕΚ 3462/Β/20.08.2020

  • 20 Αυγούστου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β' 2773).(1)

Επιστροφή