ΦΕΚ 491/Δ/24.08.2020

  • 24 Αυγούστου 2020

Απόφ. 2753

Έγκριση παράτασης για την ολοκλήρωση των μελετών ΓΠΣ Δήμου Χανίων του ν. 2508/1997 βάσει του π.δ. 90/2018.(2)

Επιστροφή