ΦΕΚ 3486/Β/24.08.2020

  • 24 Αυγούστου 2020

Απόφ. ΓΔΣΥ/οικ2734

(α) Χαρακτηρισμός του Έργου «Επείγουσες παρεμβάσεις αναβάθμισης οδικής ασφάλειας στη Νέα Εθνική Οδό (Ν.Ε.Ο) Πατρών -Πύργου», ως Έργου Εθνικού Επιπέδου. (β) Έγκριση ένταξής του στον προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. (γ) Έγκριση ανάθεσης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και καθορισμός Αναθέτουσας Αρχής. (δ) Ορισμός Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας.(4)

Επιστροφή