ΦΕΚ 502/Δ/26.08.2020

  • 27 Αυγούστου 2020

Απόφ. Π.Δ. 5-8-20

Αναγνώριση ως προϋφιστάμενης του έτους 1923 οδού σε εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση «Κάραλι-Γαρούμπενα» της Δημοτικής Κοινότητας της Άνω Μεράς του Δήμου Μυκόνου, νήσου Μυκόνου (Ν. Κυκλάδων). (1)

Επιστροφή