ΦΕΚ 3144/Β/24.08.2017

  • 12 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 3218

Ορισμός της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».(1)

Επιστροφή