ΦΕΚ 135/Α/23.08.2017

  • 12 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 95

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (Α'297), όπως ισχύει.(1)

Επιστροφή