ΦΕΚ 564/Δ/14.09.2020

  • 15 Σεπτεμβρίου 2020

Απόφ. 103846

Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενες εκτάσεις (11.000,00 τ.μ. και 12.063,00 τ.μ.) στην Τ.Κ. Πετρανών της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης σύμφωνα με το άρθ. 3 του ν. 1512/1985 (Α΄ 4) για την εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 4 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66).(1)

Επιστροφή