ΦΕΚ 568/Δ/15.09.2020

  • 16 Σεπτεμβρίου 2020

Απόφ. 103851

Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενες εκτάσεις (11.000,00 τ.μ. και 12.000,00 τ.μ.) στην Τ.Κ. Πετρανών της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1512/1985 (Α΄ 4) για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66).(1)

Επιστροφή