ΦΕΚ 3202/Β/01.09.2017

  • 13 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 54855 Φ.599

Ορισμός των οργανικών μονάδων του Πυροσβεστικού Σώματος οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6-7-2017 (Β' 2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 τουν. 4412/2016 (Α' 147).(1)

Επιστροφή