ΦΕΚ 3686/Β/03.09.2020

  • 03 Σεπτεμβρίου 2020

Απόφ. 948/15

Οργάνωση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4674/2020 για τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων αδειοδότησης κατασκευών κεραιών του άρθρου 34 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) και την ανάπτυξη του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ).(5)

Επιστροφή