ΦΕΚ 3188/Β/04.09.2017

  • 13 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 50440/1080/Φ2

Τροποποίηση της αριθμ. Δ13ε/1764/29-1-2007 (Β΄189) απόφασης (διόρθωση σφάλματος Β΄ 619/2007) «α) Καθορισμός υποβολής δικαιολογητικών όσων στερήθηκαν την κατοχή Μηχανημάτων Έργου πριν την 1.1.1993, β) Συγκρότηση Επιτροπής για την εξέταση και εκδίκαση των παραπάνω δικαιολογητικών, γ) Παράταση της προθεσμίας της παραπάνω διαδικασίας μέχρι 2.12.2007», όπως ισχύει.(1)

Επιστροφή