ΦΕΚ 3785/Β/09.09.2020

  • 09 Σεπτεμβρίου 2020

Απόφ. 12073

Συμπλήρωση- Τροποποίηση των αποφάσεων του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών υπό στοιχεία: α) Δ21/οικ. 838/Φ.Β01.01/01-06-2018 “Ανάθεση των έργων ανέγερσης σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ορισμός αναθέτουσας αρχής για τις διαδικασίες της υλοποίησης αυτών” (Β’ 2395) και β) Δ21/οικ. 1418/Φ.Β01.01/29-10-2018 “Ανάθεση των έργων ανέγερσης σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ορισμός αναθέτουσας αρχής για τις διαδικασίες της υλοποίησης αυτών” (Β’ 4892) - Ορισμός αναθέτουσας αρχής για τη συνέχιση υλοποίησης των αναφερόμενων στις ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις έργων δεκαεπτά (17) σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ στην εταιρεία "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.".(1)

Επιστροφή