ΦΕΚ 3851/Β/11.09.2020

  • 11 Σεπτεμβρίου 2020

Απόφ. 13250

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1506/26.1.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Τουρισμού με τίτλο «Καθορισμός Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης Κέντρων Θαλασσοθεραπείας και διαδικασία χο- ρήγησης Ειδικού σήματος Λειτουργίας. Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κέντρα Θαλασσοθεραπείας στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) (Β΄ 356)».(1)

Επιστροφή