ΦΕΚ 4039/Β/21.09.2020

  • 22 Σεπτεμβρίου 2020

Απόφ. 25279 ΕΞ 2020

Tροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/1057/ 14.01.2015 απόφασης της Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β’ 116) με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014)».(2)

Επιστροφή