ΦΕΚ 3147/Β/30.07.2020

  • 31 Ιουλίου 2020

Απόφ. 45270/Φ.2.2.1

Ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τα έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο Β.Ο.Α.Κ. και τροποποίηση της υπ’αρ. ΔΝΣβ/29127/Φ.2.2.1/12-4-2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων για τις μελέτες και τις εργασίες για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων το έτος 2019, κατά μήκος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ)» (Β΄1405).(2)

Επιστροφή