ΦΕΚ 149/Α/01.08.2020

  • 01 Αυγούστου 2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4715

Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.(1)

Επιστροφή