ΦΕΚ 3051/Β/23.07.2020

  • 23 Ιουλίου 2020

Απόφ. 17556 ΕΞ 2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/ 14.1.2015 (Β’ 116) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο “Πρόγραμμα Διαύγεια“ των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)».(7)

Επιστροφή